พช.เมืองยะลา ติดตามการเก็บเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ้านตาสา ตำบลพร่อน

พช.เมืองยะลา ติดตามการเก็บเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ้านตาสา ตำบลพร่อน

วันพุธ ที่ 15 มิถ 2565 ณ บ้านตาสา หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเงินยืมคืนโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านตาสา โดยกำหนดเก็บเงินคืนทุกวันที่ 15 ของเดือน เวลา 13.30 น. โดยมีผู้รับสภาพหนี้มาชำระเงินคืนเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย และมีสมาชิกผู้ยืมเงินมาชำระเงินคืนจำนวน 22 ราย รวมเป็นเงิน 4,800 บาท โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทำเล่มสมุดบันทึกการคืนเงินให้สมาชิก และมีการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านตาสาเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำมาแสดงให้สมาชิกฯ ได้ทราบ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตาสา หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 10 times, 1 visits today)