พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลสะเตงนอก

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
ณ บ้านลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก พร้อมด้วยนางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นายอาหาหมัดสูหนี บอเกาะ นักพัฒนาชุมชน (เฉพาะกิจ) จังหวัดยะลา ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และเจ้าของแปลง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลงนางนูไอนี เสมอภพ บ้านลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พื้นที่ดำเนินการขนาด 3 ไร่ ตามแบบแปลนมาตรฐาน 1:1 ประเภทดินร่วนปนทราย ดำเนินการในวันแรก ปรับหน้าดินและวัดแปลงตามแบบที่กำหนดไว้

(Visited 14 times, 1 visits today)