พช.เมืองยะลา ประกวดคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพร่อน

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการกำนันตำบลพร่อน หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมให้กำลังใจการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนสตรีดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานสตรีตำบลพร่อน ในการนี้นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายสมบูรณ์ พรหมมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประกวดฯ พร้อมทั้ง นายสะอารี สะแต กำนันตำบลพร่อน นายมุนอิม หะซั้น นายกองค์การบริหารส่งนตำบลพร่อน นายอับดุลเลาะห์ ยูโซ๊ะ ประธานศอ.ชต./ศอ.ชอ./ศอ.ชจ. พร้อมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ผู้ใหญ่บ้าน รักษาการผอ.รพ.สต.พร่อน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าตำบลพร่อน กลุ่มอาชีพ และมวลชนสตรีตำบลพร่อน ร่วมให้กำลังคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพรอนนำเสนอผลงาน และสนับสนุนกิจกรรม ณ ที่ทำการกำนันตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 5 times, 1 visits today)