พช.เมืองยะลา ติดตามการเก็บเงินยืมโครงการ กข.คจ. บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสายัง

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านตาราแดะ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้คำแนะนำและทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน การรับสภาพหนี้ การเก็บหนี้คงค้างชำระ การรายงานภาวะหนี้สิน รวมไปถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านตาราแดะ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งตำบลบันนังสาเรงมีกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ทั้ง 6 หมู่บ้านและได้ดำเนินการรื้อฟื้นกองทุนฯ ครบทุกหมู่บ้านแล้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)