พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำพะยา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา พร้อมด้วย นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำพะยา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลำพะยา เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กศน. บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1. มิติความมั่นคง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนภารกิจของทุกภาคส่วนของหน่วยกำลังตำรวจ ทหาร
2.การดำเนินการจัดเก็บ จปฐ.ประจำปี 2565 เป้าหมายครัวเรือน จำนวน 1,154 ครัวเรือน
3.การติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)
4. ขอเชิญสนันสนุนสิ่งของหรือเงินร่วมกิจกรรม “ร้านนาวากาชาด” จังหวัดยะลา ประจำปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)