พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ บ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางรัชนี ทิมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก นพร. และนพต. โดยพัฒนากรตำบลและเจ้าของแปลงโคก หนอง นา รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ปรับพื้นที่รอบบริเวณไปแล้ว จำนวน 1 บ่อและอยู่ระหว่างขุดบ่อที่ 2 ทั้งนี้ได้วางแผนกำหนดฐานการเรียนรู้และพื้นที่การใช้สอยให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งขุดแนวโดยรอบเพื่อวางผังรูปแบบบ่อตามแบบแปลนที่กำหนดไว้

(Visited 9 times, 1 visits today)