พช.เมืองยะลา ลงพื้นประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณพัฒนาการเมืองยะลา มอบหมายให้นางรัชนี ทิมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอกพร้อมด้วย นพร.และ นพต. ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และนำผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนติดตามการดำเนินงานโคกหนองนา ที่ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อศึกษาและเป็นแนวตัวอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นแบบของหมู่บ้านต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)