พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ (CLM)

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชนตำบลยุโป อำนวยความสะดวกและรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ปรับพื้นที่รอบบริเวณเพื่อวางแผนกำหนดฐานการเรียนรู้และพื้นที่การใช้สอยให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งขุดแนวโดยรอบเพื่อวางผังรูปแบบบ่อตามแบบแปลน

(Visited 14 times, 1 visits today)