พช.เมืองยะลา จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุดี

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุดี

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายนางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมาพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เป้าหมายการจัดเก็บในปี 2564 จำนวน 1515 ครัวเรือน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุดีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท.ตำบลบุดี เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลบุดี แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครัวเรือนในบางตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(Visited 8 times, 1 visits today)