พช.อำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองสะเตงนอก

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยมีนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมาหามะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลฯ หัวส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 9 times, 1 visits today)