พช.เมืองยะลา ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนิการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และ ผู้นำชุมชน ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนินการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

จากการสำรวจบริบทพื้นที่แปลงบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงเป้าหมายปกคลุมไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาทิเช่น ต้นกระถินเทพา ต้นเสม็ดขาว ต้นเสม็ดแดง ต้นกลันเกลา ต้นไฝ่ป่า และไม้เลื้อยหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีแอ่งน้ำที่น้ำขังตลอดทั้งปี โดยมีและมีคูเชื่อม

ในการนี้ คณะสำรวจดังกล่าวนำข้อมูลมาร่างแผนผังพิกัดแต่ละจุดเพื่อออกแบบแปลนเบื้องต้นให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)