พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านลิดล

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 ณ บ้านนางหม๊ะสุวารี สาคอ หมู่ที่ 1 บ้านลิดล ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนางหม๊ะสุวารี สาคอ บ้านลิดล หมู่ที่ 1 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการส่งมอบ/ตรวจรับเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นไม้ผล อุปกรณ์การเกษตร วัสดุสาธิตทำปุ๋ยหมัก จากมูลสัตว์ ฟางก้อน และจะดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี(จาโปตาแง) ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคกหนอง นา พช. นางหม๊ะสุวารี สาคอ หมู่ที่ 1 บ้านลิดล ตำบลลิดล และได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บ/บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลลิดล ผลปรากฎว่า บ้านบาตัน หมู่ที่ 4 และบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 3 จัดเก็บครบ 100% หมู่ที่ 1 ,2 ,5 กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยภาพรวมจัดเก็บฯ ได้จำนวน 998 ครัวเรือน

(Visited 6 times, 1 visits today)