พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วันที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวแบบเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนความคิด ถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud meeting วันที่ 2 พื้นที่เป้าหมายชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นางสาวกรรณฤพร น่วมเฟื่อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

(Visited 5 times, 1 visits today)