พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

(Visited 2 times, 1 visits today)