พช.เมืองยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 9 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ผู้รับผิดชอบงาน OTOP / OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง(Empowerment Ealuation : EE) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวแบบเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนความคิด ถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud meeting พื้นที่เป้าหมายชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่เป้าหมาย

(Visited 7 times, 1 visits today)