พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน“โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564
ณ หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นายยุสรี สาเม๊าะ ผู้ช่วยช่างออกแบบ (ช่างควบคุมงาน) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (งบเงินกู้) แปลงขนาด 3 ไร่ ของนายศาสตรา ศาสนโสภา หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการวัดความลึกระยะที่สอง ความลึกที่ 4.5 เมตร จากชานพัก 2 เมตร ความลึกบ่อรวมที่ 6 เมตร (บ่อใหญ่) ตามแบบมาตรฐานที่เลือกใช้ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 12 times, 1 visits today)