พช.เมืองยะลา ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนิการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และ ผู้นำชุมชน ลงสำรวจบริบทของพื้นที่และดำเนินการปักหมุดพิกัดแปลงเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

จากการสำรวจเบื้องต้นในครั้งนี้พบว่า บริบทของพื้นที่เป็นป่าชื้นมีน้ำขังตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำ รวมทั้งต้นไม้นาๆชนิดขึ้นอยู่รอบทั้งบริเวณแนวป่า อาทิเช่น ต้นกันเกลา ต้นกระถินเทพา ต้นไฝ่ เป็นต้น

(Visited 22 times, 1 visits today)