พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2564 หมู่ ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป

วันที่ 7 กันยายน 2564
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2564 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร จำนวน 167 ครัวเรือน โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวน 4 ราย และให้ดำเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ smart phone

(Visited 6 times, 1 visits today)