พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมวอร์รูม ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดและผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) ตลาดละ 1 คน จำนวน 14 ตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการบริหารจัดการตลาดให้สามารถดำเนินการเปิดตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)