พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย กำนันตำบลยุโป แกนนำตำบลยุโป และประชาชนในพื้นที่ ถึงกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ฐานคนติดดิน ฐานที่ 2 ฐานคนมีน้ำยา ฐานที่ 3 ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานที่ 4 ฐานคนรักป่า ฐานที่ 5 ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานที่ 6 ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานที่ 7 ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานที่ 8 ฐานคนเอาถ่าน ฐานที่ 9 โคก หนอง นา โมเดล เพื่อขอมติจากเวทีประชาคมในการให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งมติจากเวทีประชาคม เห็นชอบให้ใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

โดยมี นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในเวทีประชาคมด้วย

(Visited 9 times, 1 visits today)