พช.เมืองยะลา เร่งรัดการเบิก-จ่าย ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบ/ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาส 4 ตำบลลิดล

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา พช. หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แปลงนางยารีย๊ะ ดือราแม บ้านบาตันใน หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการส่งมอบ/ตรวจรับเมล็ดพันธ์ุผัก ต้นไม้ผล อุปกรณ์การเกษตร และพันธ์ุปลาสวาย ปลาหมอชุมพร ปลานิลดำ พร้อมอาหารปลา และจากการติดตามความก้าวหน้า ปรากฎว่านางยารีย๊ะ ดือราแม และสมาชิกในครัวเรือนพร้อมกับเพื่อนบ้านได้ร่วมกันปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อให้มีรายได้ 4 ระดับ คือ มีรายได้รายวัน รายได้รายสัปดาห์ รายได้รายเดือน และรายได้รายปี และเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมกับเป็นแปลงต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นๆ ได้มาเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ สามารถมาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ และการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บ/บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 ตำบลลิดล จัดเก็บ/บันทึก/อัพโหลด จำนวน 170 ครัวเรือน ตำบลยะลา จัดเก็บ/บันทึก/อัพโหลด จำนวน 121 ครัวเรือน และได้เน้นย้ำกับอาสาสมัครฯ ให้จัดเก็บฯ ทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

(Visited 7 times, 1 visits today)