พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเปาะเส้ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10:00 หมู่ 2,3 ต.เปาะเส้งอ.เมือง จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชมชำนาญการ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็งพัฒนากรประจำตำบลเปาะเส้ง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ติดตามลูกหนี้กองทุนฯ ลูกหนี้ผิดนัดหนี้ ประจำปี 2556 จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเปาะเส้ง ม.4ต.เปาะเส้ง
2. โครงการผลิตกล้วยกรอบแก้ว ม.2 ต.เปาะเส้ง
3. โครงการซื้ออุปกรณ์ผลิตกอ ม.2 ต.เปาะเส้งขนมกอ ประจำปี 2560 จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการต่อยอดกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าแบลาที ม.3 ต.เปาะเส้ง 2.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านจืองา เร่งรัดให้กล่มรีบดำเนินงานการชำระหนี้ ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ รอบ1/2ภายใน วันที่ 5 กันยายน 2564

(Visited 5 times, 1 visits today)