พช.เมืองยะลา ร่วมนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะกรรมการโครงการนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ นายอานนท์ มุสิกวัณณ์ (ข้าราชการบำนาญ (พช.) นายพินัย แก้วจันทร์ (ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดยะลา)นายรุสดี ยูโซ๊ะ(ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด) และนางซูเรียนา ระเด่นกุล (ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) ร่วมเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ใช้ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถใช้งานได้จริง และเพื่อต่อยอดแนวความคิดและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมการนำเสนอโครงการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายโครงการที่มีประสิทธิภาพ “โคก หนอง นา’’ ผลงาน นางสาวซัยนะ บือสุ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
เข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้

(Visited 3 times, 1 visits today)