พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2564 หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป

วันที่ 2 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วย นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2564 หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร จำนวน 483 ครัวเรือน โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจำนวน 6 ราย และให้ดำเนินการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ smart phone และโน้ตบุ้ค และได้ทดลองบันทึกข้อมูลครัวเรือนลงในระบบพร้อมดำเนินการอัพโหลดข้อมูลดังกล่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)