พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงาน“โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัส ที่ 2 กันยายน 2564
ณ หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วยนายยุสรี สาเม๊าะ ผู้ช่วยช่างออกแบบ (ช่างควบคุมงาน) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (งบเงินกู้) แปลงขนาด 3 ไร่ ของนายศาสตรา ศาสนโสภา หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการขุดบ่อระยะที่สอง ความลึกที่ 4.5 เมตรตามแบบมาตรฐานที่เลือกใช้ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 9 times, 1 visits today)