พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวเปรมวดี แก้วมณี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อและคลองไส้ไก่ กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”
แปลงของนายดานียา เจ๊ะสนิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)