พช.เมืองยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับมอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ตำบลตาเซะ

วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ตำบลตาเซะ โดยมี นางสาวโนรือมา บือราเฮง ปลัดประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมมอบให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถ นำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้และยังสามารถช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

(Visited 12 times, 1 visits today)