พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมาย ให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ประสานงาน นางสุพัตรา สมบูรณ์แก้ว ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 14 times, 1 visits today)