พช.เมืองยะลา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวซัยนะ บือสุ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหน้าถ้ำ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ที่ 174 /2546 และคำสั่งที่ 175 / 2564 จังหวัดยะลา เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)โดยมีนายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลหน้าถ้ำ หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล ทหาร ตำรวจและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหน้าถ้ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(Visited 15 times, 1 visits today)