พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจรับ พันธุ์พืช พันธ์ุสัตว์ พช.เมืองยะลา โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”
แปลงของนางพรเพ็ญ สีชุมภู หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา ดังนี้ 1.ไก่ไข่ 2.เป็ดไข่ 3.ต้นทุเรียนหมอนทอง 4.ต้นพริกไทย 5.ต้นตะลิงปิง 6.ต้นผักเหรียง7.ต้นมังคุด 8.ต้นฝรั่งกิมจู 9.ต้นฝรั่งบ้าน และแปลงของนางธีรนุช แก้วเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลบลลำพะยา ส่งมอบพันธ์ุไม้ 1.ต้นตำเสา 2.ต้นเงาะ 3.ต้นมะยมชิด เพื่อให้ ครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการในแปลงโคก หนอง นา พช.

(Visited 18 times, 1 visits today)