พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุโครงการ “Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน” บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจรับพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 25 ครัวเรือน รายการพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นสะเดา 25 ต้น กระถินเทพา 46 ต้น หมาก 51 ต้น รวมจำนวน 122 ต้น โดยมีนายวิสุทธิ์ หัวเพ็ชร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านยุโป พร้อมด้วย นางเกศนี ไชยหมาน กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบพันธุ์ไม้ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid -19 ทำให้บ้านทุ่งเหรียงหมู่ที่ 2 ปิดหมู่บ้านชั่วคราว

(Visited 6 times, 1 visits today)