พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 19 ก.ค.2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้อมอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ นายนิตย์ สกุลทอง ผอ.กองช่าง อบต.ลำพะยา คณะกรรมการตรวจรับ นางพรเพ็ญ สีชุมภู คณะกรรมการตรวจรับ และ นายอุเทน จันทร์แจ้ง นายช่างโยธา อบต.ลำพะยา ผู้ควบคุมงาน ร่วมตรวจรับงานจ้างขุดโคกหนองนา พช. ตามแบบมาตราฐานกรมการพัฒนาชุมชน ในแปลง ของนางพรเพ็ญ สีชุมภู หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา ตามโครงการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

(Visited 12 times, 1 visits today)