พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวเปรมวดี แก้วมณี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้รับจ้างเหมา ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนายรอเซ๊ะ วาสารี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 9 times, 1 visits today)