พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วย ผอ.ช่างอบต. ผู้ช่วยช่างอบต.บันนังสาเรง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนายรอดาลี ไซซิง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยในครั้งนี้ได้มีวัดระยะปักไม้ชี้พิกัดเคิฟที่สองให้แม็คโคขุดที่ความลึก 4.5 เมตร หลังจากที่ขุดเคิฟ 1 ที่ความลึก 1.5 เมตรแล้วเสร็จ ซึ่งบ่อใหญ่ของแปลงมีความลึกรวมเคิฟ 1 และเคิฟ 2 เป็น 6 เมตร จากการขุดที่ความลึก 1.5 เมตรทำให้พบดินส่วนล่างเป็นดินร่วนปนทรายทำให้การแต่งสโลปของบ่อค่อนข้างจะยากกว่าบ่อแรก ทำให้การขุดล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

(Visited 8 times, 1 visits today)