พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดบ่อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วย ผอ.ช่างอบต. ผู้ช่วยช่างอบต.บันนังสาเรง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนายรอดาลี ไซซิง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยในครั้งนี้ได้วางผังบ่อลูกที่ 2 ซึงได้มีการปรับทิศของบ่อให้ตรงตามภูมิสังคมของแปลง และทีมช่างจะนำไปปรับในแบบออโต้เคด (Autocat.)ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)