พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนางวีระ สมศิริ ครัวเรือนเป้าหมาย พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยผู้รับจ้างเหมาตามโครงการฯ ได้ดำเนินการขุดบ่อตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)