พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย กรรมการตรวจรับงานจ้าง นายช่างควบคุมงาน และนายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ (นพต.) ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงนายอับดุลเลาะ ดือเร๊ะ ม.3 บ้านปาโจ ตำบลยะลา แปลงนางยารีย๊ะ ดือราแม ม.5 ต.ลิดล แปลงนางหม๊ะสุวารี สาคอ ม.1 ต.ลิดล เพื่อตรวจรับงานจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุด ปรับ ตกแต่ง แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564

(Visited 11 times, 1 visits today)