ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบบลลำพะยา) ประสานงาน ให้นายธัญญา แก้วเจริญ กำนันตำบลลำพะยา พร้อมด้วย นายช่าง อบต.ลำพะยา และนางธีรนุช แก้วเจริญบัณฑิตอาสาฯตำบลลำพะยา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนางธีรนุช แก้วเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา และปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์โควิค 19 ในแปลงกลุ่มเป้่าหมายหมู่ที่ 1 และทาง รพ.สต.ได้ ปิดพื้นที่บริเวณบ้านเป้าหมายไม่อนุญาตเข้าในพื้นที่พร้อมกับประสานทางผู้ควบคุมงานรายงานผลสาเหตุของการที่ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

(Visited 4 times, 1 visits today)