พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ลุงสอนหลาน จาโปตาแง” แหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา และนายสุรชัย เจริญสุข ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพร่อน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายดือราแม ลาเต๊ะ ณ บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายหลังจากการดำเนิน การขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลุงสอนหลาน จาโปตาแง” แหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเน้นเป้าหมายไปที่เด็กๆ เยาวชนในพื้นที่บ้านจาหนัน อายุระหว่าง 9-12 ปี ซึ่งอยู่บ้านในระหว่างที่สถานศึกษาปิดการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่จะดำเนินการคือการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา จำนวน 23,000 กล้า เพื่อปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เก็บกักตะกอนดิน ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า ช่วยเก็บกักน้ำไว้ในดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชซึ่งเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงโคกหนองนาอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ได้ความรู้และได้ลงมือปฏิบัติกับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เป็นการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา และสำนึกรักบ้านเกิด

(Visited 13 times, 1 visits today)