พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ พร้อมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินปกติ) แปลงของนายบือราเฮง สาแหละ หมู่ที่ 4 บ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 15 times, 1 visits today)