พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านกูแบปาแย หมู่ที่ 3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้ง) พร้อมด้วย นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายโมหำหมัด โด ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดินของพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” (เก็บรายละเอียดของแปลงและปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติม) แปลงของนายสุไลมาน ดือราแม หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

(Visited 4 times, 1 visits today)