พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนายรอดาลี ไซซิง หมู่ที่2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในกำหนดแนวขุด แปลง”โคก หนอง นา พช.” โดยในวันนี้ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่วางผังบ่อและคลองใส้ไก่

(Visited 8 times, 1 visits today)