พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายอับดุลเลาะ ดือเร๊ะ หมู่ที่3 บ้านปาโจ ตำบลยะลา นายช่างควบคุมงาน อบต.ลิดล พร้อมด้วยนายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในกำหนดแนวขุด แปลง”โคก หนอง นา พช.” โดยในวันนี้ได้ดำเนินการขุดคลองไส้ไก่และตกแต่งบริเวณรอบบ่อตามแบบแปลนที่กำหนด

(Visited 6 times, 1 visits today)