พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” “

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบบลลำพะยา) ประสานงาน ให้นายธัญญา แก้วเจริญ กำนันตำบลลำพะยา ผอ.กองช่าง นายช่าง อบต.ลำพะยา และนางธีรนุช แก้วเจริญบัณฑิตอาสาฯตำบลลำพะยา ลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงของนางธีรนุช แก้วเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา ในการวางแนวและกำหนดจุดขุดตามแบบแปลนมาตรฐาน

(Visited 7 times, 1 visits today)