พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ พร้อมด้วย คณะนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ลงพื้นที่ สำรวจและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินปกติ) แปลงของนายเปลื้อง โพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังดำเนินการขุดปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการฯ

(Visited 8 times, 1 visits today)