พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนางสาวซัยนะ บือสุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 2แปลง แปลงนางเพลินจิต แก้วมณี หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ และแปลงนายดีซา สะมะ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 10 times, 1 visits today)