พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ คงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่เป้าหมายใน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายอับดุลเลาะ ดือเร๊ะ ม.3 บ้านปาโจ ตำบลยะลา นายช่างควบคุมงาน อบต.ลิดล พร้อมด้วยนายอาหาหมัดหูสนี บอเกาะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในกำหนดแนวขุด แปลง”โคก หนอง นา พช.” และขุดคามแบบมาตรฐาน

(Visited 5 times, 1 visits today)