พช.เมืองยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโคก หนอง นา พช.

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโคก หนอง นา พช. จำนวน 26 แปลง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) จำนวน 3 แปลง พร้อมกำหนดวัน เวลาในการทำสัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาและการวางเงินประกันสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงขั้นตอนของการตรวจรับโครงการฯ ตามแบบแปลนที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน

(Visited 8 times, 1 visits today)