พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) วันที่ 2 โดยมี นายวรวิทย์ ทองอินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขุดตามแบบแปลนในพื้นที่บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ของนายปรีชา สมบูรณ์แก้ว ครัวเรือนเป้าหมาย และให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างเหมาตามโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง

(Visited 7 times, 1 visits today)