พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ. อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน/ตำบลบุดี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจและดูแบบแปลนก่อนทำสัญญาจ้างและวางเงินประกันสัญญา ในวันที่ 17 พ.ค. 64 กับ “ร้าน F.D น้อยขอวัสดุ โดย น.ส.ฟิรดาวส์ สาอะ ” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านนิบง ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบกรม) จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงนายบาสรี มะโซะ บ้านนิบง หมู่ที่ 2 และแปลงนางเจ๊ะมีเน๊าะ มะโย๊ะ บ้านบุดีฮิเลย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี ซึ่งทั้ง 2 แปลงใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วนพื้นที่ 1:2

(Visited 5 times, 1 visits today)